Kunstkarten, Richard Fand, Hawai 1997

A5 hochwertige Kunstkarten von den Skulpturen des

Physikers und Skulpteur Richard M. Fand, 1997,
Kailua, Hawaii, USA

70 Stück / 46 verschiedene Motive